HOTĂRÂREA 74/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 74 | din data de 23.05.2023

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfovul prin ochii tai”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârtsnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. c), alin. (9) lit. a), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Încheierea unui protocol de cooperare între Județ Ilfov-Consiliul Județean, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstretică Ginecologie Buftea și Tensa Art Design S.A. cu Comuna Mogoșoaia în vederea realizării proiectului de interes public ”Ilfovul prin ochii tai”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Administratorului Public al Comunei Mogoșoaia, domnul Daniel Eugen Dobre, în vederea semnării protocolului prevăzut la art. 1„ precum și orice alte documente necesare în vederea realizării proiectului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut