HOTĂRÂREA 73/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 73 | din data de 23.05.2023

Privind transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nr. 16/199919/10.05.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 11385/11.05.2023;

Potrivit art. 292 alin (1), alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În condițiile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.  129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (2), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Transmiterea sectorului de drum național DNCB km 67+500-km 69+050 identificat cu nr. cadastral 59073, 59194 și 59065 din domeniul public al Statului, și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut