HOTĂRÂREA 75/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 75 | din data de 23.05.2023

Privind acordarea unor pachete cadou copiilor din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea unor pachete cadou către 740 de copii din comuna Mogoșoaia cu ocazia zilei de 1 iunie.

Art. 2 Alocarea sumei de 55.000 lei din bugetul local al Comunei Mogoșoaia de la capitolul 51.02.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut