HOTĂRÂREA 31/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 31 | din data de 27.02.2023

Privind aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr. 35/10.04.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului nr. 5116/24.02.2023 privind cauzele și împrejurările care au condus la plata din bugetul UATC Mogoșoaia de penalități contractuale, cheltuieli arbitrale, de executare silită stabilite în temeiul Sentinței arbitrale nr. 35/10.04.2018 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), abţineri 0, dintr-un cvorum de 14 consilieri, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut