HOTĂRÂREA 30/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 30 | din data de 27.02.2023

Pentru modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Adresa SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia Srl nr. 629/16.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 5105/24.02.2023;

Prevederile Ordinului nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit n), art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modificării Fișei de fundamentare nr.2 pentru stabilirea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor reziduale și biodeșurilor colectate separat în comuna Mogosoaia din Anexei nr. 4 la HCL nr. 117 din data 14.12.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a documenteleor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogosoaia, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1, (Pavel Aurel), abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
16 martie 2023

Sari la conținut