HOTĂRÂREA 32/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 32 | din data de 27.02.2023

Privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a funcției de viceprimar al Comunei Mogoșoaia deținută de doamna Roxana Cristina Chihai ca urmare a demisiei alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Cererea înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 5139/27.02.2023 privind demisia din funcția de viceprimar începând cu data de 27.02.2023;

Conform art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

In temeiul prevederilor art. 152 alin. (6), art. 160 alin. (1) lit. a), alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului a funcției de viceprimar al Comunei Mogoșoaia deținută de doamna Roxana Cristina Chihai ca urmare a demisiei.

Art. 2 Declararea vacantă a funcției de viceprimar al Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov.

Art. 3 Doamna Roxana Cristina Chihai își păstrează statutul de consilier local în cadrul Consiliului Local Mogoșoaia, județ Ilfov

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut