PROIECT DE HOTĂRÂRE 112/17.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 112 | din data de 17.06.2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță in zona Livada, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

SE PROPUNE:

Art. 1  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire grădiniță in zona Livada, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, prezentați în Anexa 1 – Devizul General și Anexa 2 – Descrierea investiției, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, în vederea depunerii în cadrul apelului din programul Regional București – Ilfov 2021 -2027 – Prioritatea 6 – O regiune cu infrastructură educațională modernă;

Art. 2. Se aprobă valoarea investiției conform Devizului General de 16.101.159,39 lei cu TVA, din care C+M 9.307.909,81  lei cu TVA.

Art. 3 (1) Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

(2) Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Art. 4 Prezentul proiect de hotătâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 iunie 2024

Sari la conținut