PROIECT DE HOTĂRÂRE 111/14.06.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 111 | din data de 14.06.2024

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, Comuna Mogoșoaia și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta”

AVÂND ÎN VEDERE:

Având în vedere:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 92 alin.1, lit. i), 93-96 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Adresa Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr.11643/14.05.2024 și înregistrată la Consiliul Județean sub nr.14146/14.05.2024;

Hotărârea CJ Ilfov nr. 156/30.05.2024 privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean, unele unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov și Fundația Părinți salvatori pentru implementarea proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta”;

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art.3 și 4 paragrafele 1-4 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a),  art. 139, art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

SE PROPUNE:

 Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov- Consiliul Județean, Fundația Părinți Salvatori și Comuna Mogoșoaia din județul Ilfov,  în vederea implementării proiectului pilot „Ilfov, pentru inima ta!” , conform protocolului de cooperare cadru prevăzut în anexa ce face parte din prezentul proiect de hotărâre

Art. 2  Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare pentru derularea proiectului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia prin compartimentul responsabil va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Inițiator
Viceprimar
Florin-Răducu Covaci
 Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 iunie 2024

Sari la conținut