HOTĂRÂREA 101/17.06.2024

HOTĂRÂRE | 101| din data de 17.06.2024

Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Conform art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Respingerea plângerii prealabile formulate de Badea Petre și Telegaru Ion înregistrată sub nr. 11526/13.05.2024, prin solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 83 din 02.04.2024, ca neîntemeiată.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare si il va transmite persoanei responsabile spre a fi afișat în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0,  Ienculescu Popovici Felicia, Dumitru Alexandru Iacoban și Cojocaru Iustin solicită, conform prevederilor art. 228, alin. (1), alin. (2) alin. (3) din Codul Administrativ, să fie scoși din cvorum. din 14 consilieri prezenți la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
18 iunie 2024

Sari la conținut