HOTĂRÂREA 97/13.10.2022

HOTĂRÂRE | 97| din data de 13.10.2022

Privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mogoșoaia din județul Ilfov – în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov, precum și cu unele Unități Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov  – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 (a doua rundă de atragere de fonduri)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ordinul MDLPA nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local;

Ordinul MDLPA nr. 2.615 din 5 octombrie 2022 pentru modificarea și completarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ghidului specific – Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Axa I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC;

Prevederile art. 3 și art. 4 alin (1)-(4) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin (2), lit. (e) coroborat cu alin. (9), lit. (c), art.136 și art.196 alin (1) lit.(a) din O.U.G .nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă participarea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Mogoșoaia din județul Ilfov – în calitate de partener, prin asocierea cu Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari (Lider), Unitatea Administrativ-Teritorială  Județul Ilfov, precum și cu Unitățile Administrativ-Teritoriale din județul Ilfov, prezentate în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.

Art. 2 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov  – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public”, prevăzută în anexa 2, ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Acordul de parteneriat al proiectului, prevăzut în anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Descrierea sumară a  investiției, prevăzută în anexa 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă valoarea maximă a contribuției Unității Administrativ-Teritoriale – Comuna Mogoșoaia pentru proiectul „Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov – 2.0 – Informarea călătorilor în stațiile de transport public” în valoare de 436572,01 lei fără TVA, respectiv 88685,48 euro fără TVA  (cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4,9227 lei, conform Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local).

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării sau plății ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7 Se împuternicește Primarul Comunei Mogoșoaia din județul Ilfov  să semneze pentru și în numele Unității Administrativ-Teritoriale – Comuna Mogoșoaia Acordul de parteneriat și toate documentele necesare în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului.

Art. 8 Se împuternicește Unitatea Administrativ-Teritorială – Orașul Voluntari, prin reprezentantul legal, să semneze și să depună Cererea de finanțare și Contractul de finanțare în numele și pe seama Unității Administrativ-Teritorială Comuna Mogoșoaia, din județul Ilfov.

Art. 9 Primarul Comunei Mogoșoaia și serviciile din aparatul de specialitate al acestuia vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Secretarul General al Comunei Mogoșoaia va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Ilfov, Unităților Administrativ-Teritoriale partenere, compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Mogoșoaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut