Proces verbal ședința nr. 22915 din 29.09.2022

PROCES-VERBAL

Nr. 22915 din 29.09.2022

Ședința se desfășoară la ora 17.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.
La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, prin apel telefonic domnul Pavel Aurel.
Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.
Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi.
Domnul Daniel Dobre, administrator public UAT Mogoșoaia propune spre dezbaterea consiliului local al Comunei Mogoșoaia adresa nr. 22258/ 23.09.2022 cu privire la „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă potabilă și colectare de ape uzate menajere din Județul Ilfov pentru perioada 2014-2020”, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abțineri 1 (Pavel Aurel).
Domnul Pavel Aurel solicită să se consemneze în procesul verbal faptul că această propunere nu este proiect de hotărâre.


Se trece la discutarea ordinii de zi.

  1. Proiect de hotărâre nr. 96 din 20.09.2022 Privind trecerea unui bun imobil identificat cu numarul cadastral 67613 din domeniul privat al comunei Mogoșoaia, în domeniu public al comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, împotrivă 1 (Pavel Aurel).
  2. Proiect de hotărâre nr. 97 din 20.09.2022 Privind încheierea unui contract de asociere cu ASOCIAȚIA RUNCORP în vederea organizării evenimentului „Asaltul Lupilor Family”, acesta cu un număr de 14 voturi pentru, abţineri 1 (Pavel Aurel).

Domnul Pavel Aurel susține că două evenimente nu pot avea loc simultan, conform legii.

  1. Proiect de hotărâre nr. 98 din 20.09.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022, acesta a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin).

Amendamentul inițiat de primar nr. 22567/27.09.2022 a fost adoptat cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 4 (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin).

Se trece la discutarea suplimentării ordinii de zi

  1. Proiect de hotărâre nr. 99 din 28.09.2022 Privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 11131 mp identificat cu nr. cadastral 59127 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, acesta a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL,

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut