HOTĂRÂREA 79/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 79 | din data de 23.05.2023

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederilor O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare pentru obiectivele/proiectele de investitii finantate, integral sau partial, din fondurile publice;

În temeiul prevederilor 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului: „Amenajare Centru Multifuncțional din Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 76/2022.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut