HOTĂRÂREA 78/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 78 | din data de 23.05.2023

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezentant al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Instituției Prefectului Județul Ilfov cu nr. GS/3400/31.03.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 7906/31.03.2023;

In temeiul prevederilor art. 129. alin. (1), alin. (4) lit. g), alin. (14), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Desemnarea doamnei Roxana Cristina Chihai, reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Roxana Manoil, reprezenat al Comunei Mogoșoaia, în cadrul programului „Construim Europa împreună cu autoritățile locale”.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut