HOTĂRÂREA 77/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 77 | din data de 23.05.2023

Privind aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfașurate de unitatea administrativ teritorială Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 5 alin. (1), (3) ind. 1 ale Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform art. II din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), ale art. 139. alin. (3), lit. i), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea numărului de autoturisme pentru activitățile specifice desfașurate de unitatea administrativ teritorială Comuna Mogoșoaia și normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme astfel: Autorități executive 1 autoturism 300 litri/auto/luna, Serviciul Poliție Locală 3 autoturisme 200 litri/auto/luna, Serviciul S.V.S.U. 1 autoturism 180 litri/auto/luna, Serviciul Evidența Persoanelor 1 autoturism 180 litri/auto/luna și Compartiment Asistența Socială 1 autoturism 180 litri/auto/luna.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut