HOTĂRÂREA 73/30.08.2021

Privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Mogoșoaia la nivelul UAT Mogoșoaia jud. Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Conform art.1 alin. (2) lit. e din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare

Potrivit Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitaților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Conform O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 13, art. 14, art. 17, art. 59 alin.(1) a lit. d) și e), alin. (3), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completarile ulterioare

Conform art 16 alin. (9) lit g), h), si art 20 alin. (5) lit a), b), c) si ale art. 21 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

Potrivit art. 17 lit. e), q) pct. (i) și (ii) din Ordinul Ministrului nr. 1362/2018 privind aprobarea procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind raspunderea extinsă a producătorului

Conform art. 129 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. g), alin. (7) lit. i) și n), art 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Mogoșoaia la nivelul UAT Mogoșoaia jud. Ilfov, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia în vederea semnării Contractul mentionat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3  Contractul având forma și conținutul conform anexei nr. 1 din prezenta hotărâre va putea fi utilizat în relația cu orice OIREP solicitant.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Comuna Mogoșoaia, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 1 (Costel Băiaș), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu  
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2021

Sari la conținut