HOTĂRÂREA 74/30.08.2021

Privind  transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a Comunei Mogoșoaia în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a bunurilor afectate de lucrarea de utilitate publică „ Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Nord km 0+000 = km 52 +770”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

H.G. nr. 37/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Autostrada de centură Bucureşti”, sector Centura Nord km 0 + 000-km 52 + 770, pe raza localităţilor Săbăreni din judeţul Giurgiu, Dragomireşti-Vale, Buftea, Mogoşoaia, Baloteşti, Tunari, Dascălu, Ştefăneştii de Jos, Găneasa, Pantelimon şi Cernica din judeţul Ilfov

În temeiul prevederilor 129 alin. (2), lit. c), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 293 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea transferului dreptului de proprietate din proprietatea publică a Comunei Mogoșoaia în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a bunurilor afectate de lucrarea de utilitate publică „ Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Nord km 0+000 = km 52 +770”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de   14 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 1 ( Costel Băiaș), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu  
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2021

Sari la conținut