HOTĂRÂREA 72/30.08.2021

Privind  prelungirea autorizațiilor taxi numerele 015 și 018 ale transportatorului autorizat S.C. SALON RELAX SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

HCL nr. 857/2019 privind modificarea și completarea art. 16 și art. 22 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96/2017 privind aprobarea regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local de persoane în regim taxi;

Prevederile art. 3, alin. (1), art. 11 alin. (5), art. 14 ind. 1 alin. (1) și alin. (2) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (d), art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea prelungirii autorizațiilor taxi numerele 015 și 018 ale transportatorului autorizat S.C. SALON RELAX SRL CUI 25921957 cu sediul în Mogoșoaia, str. Intrarea Pădurii nr. 2 judet Ilfov.

Art. 2 Aprobarea încheierii unor noi contracte de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0,abţineri 2 ( Costel Băiaș, Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu  
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 septembrie 2021

Sari la conținut