HOTĂRÂREA 72/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 72 | din data de 23.05.2023

Privind aprobarea participării în cadrul acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de audit public intern, acord în care Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România are rol de organizator

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 2 lit. (c^1), lit. (i) și lit. (v) precum și cele ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 5 alin. (2) și ale art. 10 alin. (1) din Anexa 1 la HG nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern;

Prevederile Anexei 1 la Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern, aprobate prin HG nr. 1183/2012,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Aprobarea aderării Comunei Mogoșoaia, în condițiile legii, la acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, în care Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România are rol de organizator.

(2) Obligațiile financiare rezultate din punerea în practică a prevederilor acordului de cooperare, prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul local al comunei Mogoșoaia.

Art. 2 Împuternicirea domnului Paul Mihai Nicu Precup, primarul comunei Mogoșoaia, să semneze acordul de cooperare prevăzut la Art. 1, precum și alte documente ce sunt emise ca urmare a derulării acordului de cooperare.

Art. 3 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 29/27.02.2023.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Aurel Pavel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut