HOTĂRÂREA 71/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 71 | din data de 23.05.2023

Pentru aprobarea elaborării și implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, în cadrul parteneriatului LEADER al GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ VLASIA ILFOV NORD-EST

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Ghidul solicitantului pentru accesarea submăsurii 19.1 „Sprijin Pregătitor”, sesiunea 2023;

Planul Strategic 2023-2027;

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027;

Prevederile OUG  26/2000  privind  asociațiile  si  fundațiile,  cu  modificările  si  completările ulterioare;

Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2), art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

In temeiul art. 129, 133, 139 alin (3), lit. d) și lit. f), 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aproba extinderea în parteneriatul LEADER al GAL VLASIA ILFOV NORD-EST pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală finanțată prin PS 2023-2027 și PIDS 2021-2027 cu teritoriul UAT MOGOȘOAIA.

 Art. 2 Se aprobă sustinerea participării UAT MOGOȘOAIA la Acordul de Parteneriat LEADER al GAL VLASIA ILFOV NORD-EST, care va pregăti și va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027 finantata  prin PS 2023-2027 și PIDS 2021-2027.

Art. 3 Se mentionează că UAT MOGOȘOAIA va face parte din  parteneriatul LEADER al GAL VLASIA ILFOV NORD-EST și că UAT MOGOȘOAIA nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PS 2023-2027.

Art. 4 Se aprobă valabilitatea prezentului proiect de hotărâre pentru obținerea de către  Asociatia  Grupul  de  Acțiune  Locala VLASIA ILFOV NORD-EST a sprijinului  pregătitor, pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2023-2027.

Art. 5 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate de ordonator principal de credite.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut