HOTĂRÂREA 51/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 51 | din data de 27.04.2023

Privind aprobarea unui protocol de cooperare cadru între Județul llfov – Consiliul Județean și U.A.T. Mogoșoaia, privind schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Consiliului Județean Ilfov nr. 6372/31.03.2023, înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 8734/11.04.2023;

Prevederile art. 121 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificarile și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 25 și art. 36 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) lit. e), alin (9) lit. a)  și art. 196 alin. (l) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea protocolului de cooperare (cadru) între Județul Jlfov-Consiliul Județean și UAT Mogoșoaia, pentru schimbul de date și informații digitale cu scopul actualizării și dezvoltării bazelor de date spațiale administrate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Împuternicirea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, domnul                    Florin-Răducu Covaci, să semneze protocolului de cooperare menționat                           la art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut