HOTĂRÂREA 53/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 53 | din data de 27.04.2023

Privind încheierea unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 129 alin. (9) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 196 alin. (1) lit. a), din același act normativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Comuna Mogoșoaia și   Societatea Națională de Cruce Roșie din România, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea domnului viceprimar Florin Răducu Covaci în vederea semnării protocolului de colaborare menționat la art. 1..

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut