HOTĂRÂREA 50/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 50 | din data de 27.04.2023

Privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Procesul verbal de propunere de casare mijloace fixe nr. 5280 /27.02.2023 si a obiectielor de inventar nr. 5485/01.03.2023 privind aprobarea scoaterii din functiune si valorificarii prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia;

Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 si OMFP nr. 2861/2009 cu privire la Normele de organizare si efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit c), art. 136 alin (1) si (6), art. 139 alin (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit. a), art. 243 alin (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate in patrimoniul comunei Mogosoaia, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut