HOTĂRÂREA 43/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 43 | din data de 27.04.2023

Privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil către Colectare Deșeuri Mogoșoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 362 alin. (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), din același act normativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea dării în folosință gratuită a bunului mobil, “Sistem de sortare deșeuri reciclabile cu benzi transportatoare”, în valoare de 647.100,00 lei, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, către Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., în vederea folosirii acestuia pentru desfășurarea activității societății.

Art. 2 Predarea-primirea bunului mobil menționat la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe bază de proces-verbal.

Art. 3 Cheltuielile de întreținere a bunului mobil pe parcursul întregii perioade vor fi suportate de Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

Art. 4. Aprobarea modelului contractului de comodat ce va fi încheiat între Comuna Mogoșoaia și Colectare Deșeuri Mogoșoaia ulterior aprobării prezentei hotărâri, conform anexei nr. 1.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut