HOTĂRÂREA 44/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 44 | din data de 27.04.2023

Privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România în vederea implementării proiectului „Mogoșoaia – hub educațional verde”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 8663/10.04.2023 a Asociației Hands Across România;

Ordinul nr. 3288/2022 privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;

Dispoziția președintelui Administrației Fondului pentru Mediu nr. 69/2023 privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. a), i), alin. 9. lit. a)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comuna Mogoșoaia și Asociația Hands Across România cu sediul in Ilfov, Chiajna, Str. Rezervelor nr. 54, bl. 5, ap.87, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub numărul 2122/A/2005, cod de înregistrare fiscală 17862507.

(2) Acordul-cadru de parteneriat este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se imputernicește Viceprimarul Comunei Mogoșoaia, domnul   Florin-Răducu Covaci, să semneze acordul de parteneriat menționat la art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut