HOTĂRÂREA 42/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 42 | din data de 27.04.2023

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 392/20.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 4792/21.02.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 546/15.03.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 6658/16.03.2023;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 736/07.04.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 8646/10.04.2023;

Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 1 si 2 din Instrucţiunile nr. 2 / 2011 privind decontarea nevetei cadrelor didactice,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit.a, art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoşoaia, pentru lunile ianuarie, februarie, martie 2023, în sumă totală de 5485 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut