HOTĂRÂREA 43/18.03.2024

HOTĂRÂRE | 43| din data de 18.03.2024

Privind aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. XXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea  sustenabilităţii  financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit H.G nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificată și completată;

Ținând cont de dispozițiile art. 61 lit. b), art. 64 alin. (1) lit. b)  și art.76 alin. (3) lit. h) din Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare raportat la dispozițiile capitolului III, secțiunea 1 pct. 12 alin. (1) lit. a) din H.G nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2024-2026, conform anexei la prezenta  hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 13 consilieri, (Diaconescu Victor și Gheorghe Gică solicitând conform art. 228 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum ) din 15 prezenți la şedinţă

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut