HOTĂRÂREA 42/18.03.2024

HOTĂRÂRE | 42| din data de 18.03.2024

Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Școlii Gimnaziale Mogoșoaia nr. 379/19.02.2024 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 4879/17.05.2023;

Prevederile art. 105 alin. 2 lit. f) din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale;

Prevederile art. 1 si 2 din Instrucţiunile nr. 2 / 2011 privind decontarea nevetei cadrelor didactice,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit.a, art. 139 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr.1 Mogoşoaia, pentru lunile noiembrie 2023, decembrie 2023 și ianuarie 2024, în sumă totală de 7504 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezenta  hotărâre.

Art. 3 Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut