HOTĂRÂREA 44/18.03.2024 

HOTĂRÂRE | 44 | din data de 18.03.2024

Privind raportul de evaluare a capacității de aparare împotriva incendiilor în comuna Mogosșoaia pentru anul 2023 (semestrul II) și planul de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2024 – semestrul I

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform OUG nr. 21/2024 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

În temeiul prevederilor art. 13 lit. i) și art. 14 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 25 și art. 27 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

Prevederile art. 5 lit. f), art. 14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia pentru anul 2024 (semestrul I), conform anexei nr.1 .

Art. 2 Aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2024 – semestrul II, conform anexei nr.2 .

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei Mogoșoaia va comunia prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru controlul și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut