HOTĂRÂREA 41/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 41 | din data de 30.03.2023

Privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Colectare Deseuri Mogosoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate;

Prevederile art. 210 alin. (1), art. 221 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform art. 35 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea majorării capitalului social al SC COLECTARE DEȘEURI MOGOȘOAIA SRL prin aducerea unui aport în numerar în valoare de 173.800 lei de către asociatul unic Comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Emisiunea unui număr de 17.380 parti sociale noi având valoarea nominală de 10 lei fiecare parte socială.

Art. 3 In urma majorării, capitalul social al societății va fi în suma de 1.050.000 lei, divizat în 105.000 părți sociale, cu valoare nominală de 10 lei fiecare.

Art. 4 Majorarea capitalului social prin aport în numerar se face prin alocarea sumei de 173.800 lei de la bugetul local al Comunei Mogoșoaia pe anul 2023, respectiv de la capitolul 51.02.72, conform prevederilor bugetare.

Art. 5 Împuternicirea domnului Florin Răducu Covaci, viceprimarul comunei Mogoșoaia, să semneze în numele și pe seama asociatului unic, decizia și actul constitutiv actualizat.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut