HOTĂRÂREA 40/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 40 | din data de 30.03.2023

Privind darea în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A., a unei suprafețe totale de 24 mp, teren aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, identificat cu nr. cadastral 60224 pentru amplasare post de transformare necesar pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum „stație de încărcare electrică”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 7148/23.03.2023 S.C. E-Distribuție Muntenia S.A;

În temeiul art. 12 alin. (4) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;

În baza art. 349, art. 340 și art. 351 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin (1) lit a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A a imobilului în suprafață de 24 mp, situat în Comuna Mogoșoaia, ce face parte din domeniul public al localității, nr. cadastral 60224, identificat conform Anexei nr. 1.

Art. 2 Transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra bunului se face în vederea construirii unui post de transformare în anvelopă de beton de către S.C. E-Distribuție Muntenia S.A.

Art. 3 Transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului menționat la art. 1 se acordă pe durata existenței capacității energetice de utilitate publică de distribuție a energiei electrice.

Art. 4 Predare primirea bunului imobil prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces-verbal.

Art. 5 S.C. E-Distribuție Muntenia S.A va respecta obligațiile prevăzute la art. 350 alin. (2) și art. 351 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut