HOTĂRÂREA 39/30.03.2023

HOTĂRÂRE | 39 | din data de 30.03.2023

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul art. 28 alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 41-44 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență în Comuna Mogoșoaia, conform anexei la prezenta hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 42/2021.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Felicia Ienculescu Popovici, Alexandru Dumitru Iacoban, Iustin Cojocaru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
31 martie 2023

Sari la conținut