HOTĂRÂREA 40/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 40| din data de 20.02.2024

Privind transmiterea în folosință gratuită către Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a imobilului teren intravilan în suprafață de 7632 mp identificat cu numărul cadastral 67613

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Cererea nr. 3962/12.02.2024 a Colectare Deseuri Mogoșoaia SRL;

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 349, art. 350, art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL a unui imobil teren intravilan în suprafață de 7632 mp, având număr cadastral 67613 și valoarea de inventar 144.110,20 lei, pentru o perioadă de 10 ani, conform contractului de comodat Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Administratorului Public, Daniel Eugen Dobre, să semneze în numele Comunei Mogoșoaia, contractul de comodat prevăzut la art. 1.

Art. 3 Scopul contractului de comodat este. asigurarea spațiului necesar pentru desfasurarea activitatii Colectare Deseuri  Mogoșoaia SRL.

Art. 4 Predarea-primirea materială a bunului se face prin proces-verbal până la data de 15 martie 2024.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acestuia.

Art. 6 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Dumitru Alexandru Iacoban, Cojocaru Iustin și Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut