HOTĂRÂREA 39/20.02.2024

HOTĂRÂRE | 39| din data de 20.02.2024

Privind aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul art. 4, art. 5 alin. (1) lit. e) (ii) din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 59 și art. 60 din Hotărârea Guvernului României nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2026 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare..

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente precum și pentru alte situații deosebite, conform anexei la prezenta hotârâre.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 39/2023 si nr. 143/2023.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut