HOTĂRÂREA 4/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 4 | din data de 26.01.2023

Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia – 2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 11 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare OUG nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și art. 196 alin.(1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna Mogoșoaia pentru anul 2023, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 4 (Ienculescu Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexndru Dumitru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut