HOTĂRÂREA 3/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 3 | din data de 26.01.2023

Privind modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexă la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017, privind aprobarea Regulamentului, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim taxi

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 9 alin. (2), art. 11, art. 16 din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi din 03.12.2007 pentru aplicarea prevederilor Ordinului nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi;

În temeiul prevederilor art. 129. alin. (2) lit. d), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea și completarea art. 50 din Regulamentul anexa la HCL nr. 96 din data de 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim taxi, în sensul majorării tarifului maximal practicat de persoanele autorizate în regim taxi de la 2,79 lei, la 2,99 lei, conform anexei.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 62/2022.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut