HOTĂRÂREA 5/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 5 | din data de 26.01.2023

Privind  aprobarea Planului de acţiuni şi interes local pe anul 2023, conform Legii 416/2001 – Legea venitului minim garantat-  modificată și completată

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 6 alin. (2)-(7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

Prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7), lit. (b), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, conform Legii nr.416/2001 – Legea venitului minim garantat cu modificările și completările ulterioare, conform anexei 1.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut