HOTĂRÂREA 36/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 36| din data de 20.02.2024

Privind  aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102 UAT Mogoșoaia și trecerea Lotului nr. 2 rezultat, identificat cu număr cadastral 68281, în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile Ordinului nr. 600/14.02.2023 al Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

Potrivit art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Conform preverilor art. 864 din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu nr. cadastral 60102 aflat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia, înscris în Cartea Funciară nr. 60102 a UAT Mogoșoaia.

Art. 2 Împuternicirea domnului Daniel Eugen Dobre, în calitate de Administrator Public al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării tuturor documentelor necesare dezmembrării terenului.

Art. 3 Trecerea din domeniul public al Comunei Mogoșoaia în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia a Lotului nr. 2 în suprafață de 5000 mp identificat cu număr cadastral 68281, rezultat în urma dezmembrării terenului în suprafață de 12.651 mp identificat cu număr cadastral 60102.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri, după adoptarea acestuia.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și il va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut