HOTĂRÂREA 37/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 37| din data de 20.02.2024

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Cererea nr. 19663 din 10.08.2023,

Avizul de oportunitate nr. 9227/3/6C din 07.10.2021,

Aviz Arhitect-șef nr. 4314/16/2F din 01.08.2023,

Prevederile art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2), art. 54 Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire centru regional pentru păstrarea fondului arhivistic Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, Str. Aeroportului nr. 51, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, număr cadastral 67152, beneficiar fiind Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, conform anexei la prezenta  hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentei hotărâri Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut