HOTĂRÂREA 35/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 35| din data de 20.02.2024

Privind  modificarea HCL nr. 117 din 14.12.2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate și a documentelor subsecvente pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare de pe raza comunei Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 496/12.02.2024 privind modificarea Fisei de fundamentare nr.4 pentru stabilirea tarifului distinct pentru colectare si transport deseuri reziduale de la Agenti Ec. si Institutii Publice ale Comunei Mogoșoaia,

Conform art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. i) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice ;

Potrivit art. 12 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

Potrivit art. 16 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

Conform Ordinului nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Aprobarea modificării fișei de fundamentare nr. 4 pentru stabilirea tarifului distinct pentru colectare și transport deșeuri reziduale de la agenți economici și instituții publice ale Comunei Mogoșoaia din Anexa nr. 4 la HCL nr. 117 din data de 14.12.2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi are HCL nr. 117/2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri, după adoptarea acesteia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu-Popovici, Dumitru Alexandru Iacoban, Pavel Aurel și Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut