HOTĂRÂREA 34/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 34| din data de 20.02.2024

Privind  organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Aprobarea organizării evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 34.500 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Felicia Ienculescu-Popovici, Dumitru Alexandru-Iacoban, și Cojocaru Iustin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut