HOTĂRÂREA 33/20.02.2024  

HOTĂRÂRE | 33| din data de 20.02.2024

Privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 497/12.02.2024 emisa de SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 și înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.3974/12.02.2024;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară;

Conform art.1 ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea  formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Dumitru Alexandru Iacoban, Pavel Aurel și Cojocaru Iustin), dintr-un cvorum de 13 consilieri (Mariana Mihalache și Diaconescu Victor solicitând  conform art.228 alin. (1) , alin. (2) și alin. (3)din Codul Administrativ să fie scoși din cvorum) din 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut