HOTĂRÂREA 33/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 33 | din data de 27.02.2023

Privind alegerea Viceprimarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Încheierea civilă nr. 14451/11.11.2020 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosarul nr. 29903/94/2020 privind validarea mandatului domnului Victor Adrian Diaconescu, membru supleant, în locul vacant de consilier în Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia;

Ordinul Prefectului Județului Ilfov nr. 605/03.11.2020 înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29282/10.11.2020 prin care se constată îndeplinite condițiile legale de constituire și se declară constituit Consiliul Local al Comunei Mogoșoaia începând cu data de 01.11.2020;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (3) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 152 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Alegerea în funcția de Viceprimar al Comunei Mogoșoaia a domnului Covaci Florin Răducu, consilier local, din partea Partiful Național Liberal PNL, prin vot secret, cu un număr de 13 voturi pentru.

Art. 2 Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul ales îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut