HOTĂRÂREA 29/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 29 | din data de 27.02.2023

Privind încheierea unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Conform art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (8) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. f) art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui acord de cooperare cu Filiala Județeană Ilfov a Asociației Comunelor din România pentru organizarea şi exercitarea activității de audit public intern, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Primarul comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup   să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare îndeplinirii acestui demers.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1, (Pavel Aurel), abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut