HOTĂRÂREA 28/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 28 | din data de 27.02.2023

Privind aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea implementarii  proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa Ministerului Muncii  și Solidarității Sociale nr. 2023/26.10.2022 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 28200/08.11.2022;

Contractul de finanțare nr. 13/2.3.1./29.04.2021 privind proiectul ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963;

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările;

Hotărârea de Guvern nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanță de urgență  a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale   pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) si alin.(2) lit. e)  și art. 196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Aprobarea încheierii unui Protocol de cooperare între MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE (MMSS) și Unitatea  Administrativ Teritoriala comuna Mogoșoaia, judetul  Ilfov în vederea  implementarii proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.

(2) Protocolul de cooperare-cadru este prevăzut în anexa ce face parte integranta din prezenta hotătâre.

Art. 2 Împuternicirea Primarul comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup   să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art. 1, precum și orice alte documente necesare.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut