HOTĂRÂREA 27/27.02.2023

HOTĂRÂRE | 27 | din data de 27.02.2023

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 630/17.02.2023 emisa de SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 și înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr.4636/20.03.2023;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară;

Conform art.1 ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea  formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 129 alin.(1), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin.(1) coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 a SC Colectare Deşeuri Mogoşoaia SRL, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Pavel Aurel, Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin,                Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut