HOTĂRÂREA 25/14.02.2023

HOTĂRÂRE | 25 | din data de 14.02.2023

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia  în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Județului Ilfov – Consiliul Județean din 03.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 3484/03.02.2023;

Adresa Colegiului Medicilor Stomatologi Ilfov nr. 14/18.01.2023 înregistrată la Județul Ilfov-Consiliul Județean cu nr. 887/20.01.2023;

Prevederile art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii  nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin.  (7) lit. b) și alin. (9) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia, pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”, conform  anexei nr. 1 – Protocol de cooperare cadru, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu PRECUP, să semneze Protocoalele de cooperare prevăzute la art. 1, precum și orice alte documente necesare în vederea realizării proiectului.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 , dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 februarie 2023

Sari la conținut