HOTĂRÂREA 24/14.02.2023

HOTĂRÂRE | 24 | din data de 14.02.2023

Privind organizarea evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului 1 Martie în comuna Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 februarie 2023

Sari la conținut