Proces verbal ședința nr. 3606 din 06.02.2023

PROCES-VERBAL

Nr. 3606 din 06.02.2023

Ședința se desfășoară la ora 12.00 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 13 consilieri locali, online domnul Pavel Aurel și domnul Cojocaru Iustin.

Secretarul general precizează că se va completa procesul verbal al ședinței din 26.01.2023 cu mențiunea domnului Pavel Aurel, și anume că „șeful contabil trebuie să fie prezet la aprobarea bugetului pentru a da explicații despre Centrul Multifuncțional.”

Domnul Iacoban Alexandru face mențiuni referitoare la procesul verbal al ședinței anterioare, din 26.01.2023  și anume:

Pentru Amendamentul nr. 3, nu a fost respins cu 10 voturi împotrivă, ci 9 voturi împotivă și o abținere.

Pentru Amendamentul nr. 4, nu a fost clar numărul de voturi.

Secretarul general reconfirmă voturile cu consilierii locali pentru Amendamentul nr. 3 și Amendamentul nr. 4, acestea fiind votate astfel:

Amendamentul nr. 3, acesta a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin), abțineri 1 (Dinu Gheorghe).

Amendamentul nr. 4, acesta a fost respins cu un număr de 9 voturi împotrivă, voturi pentru 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin Călin), abțineri 2 (Dinu Gheorghe, Pavel Aurel).

Secretarul general supune la vot, cu modificările mai sus prezentate, procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul Vârtic Alin prezintă adresa grupului USR Plus, cu privire la răspunsul adresei nr. 2552/26.01.2023 referitor la Hotararea privind închirierea bunurilor imobile situate în Parcul Mogoșoaia care aparțin domeniului public al comunei Mogoșoaia, precum și referatul de aprobare, depuse de Grupul de Consilieri Locali ai Alianței USR Plus, prin Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru, Vârtic Alin Călin.

Secretarul General precizează că oferă suportul când primește un document care să aibă titulatura de proiect de hotărâre, însă a primit o hotărăre. Consilierii ar trebui să cunoască faptul că o hotărăre nu este același lucru cu un proiect de hotărâre. Documentația trebuie să fie completă, să respecte titulatura, Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, documentele menționate în Codul Administrativ, anexele, care să însoțească proiectul.

Domnul Alin Vârtic susține că aceștia trebuiau puși în legătură cu compartimentele de specialitate, pentru a primi suport.

Doamna Felicia Ienculescu Popovici susține că răspunsul adresei pe care l-au primit trebuia semnat de secretar nu de primar.

Secretarul general recomandă consilierilor să se înscrie la cursuri de specialitate.

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi, aceasta fiind aprobat cu 10 voturi pentru, abțineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin , Vârtic Alin), voturi împotivă 1 (Pavel Aurel).

Domnul Iacoban Alexandru menționează că proiectul nu a fost trecut prin comisia de specialitate.

Secretarul general explică faptul că este un proiect introdus suplimentar, nu un proiect de pe ordinea de zi.

1.   Proiect de hotărâre nr. 22 din 03.02.2023 Pentru modificarea HCL nr. 125/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, aceasta fiind aprobat cu 10 voturi pentru, abțineri 4 ( Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru-Dumitru, Cojocaru Iustin, Vârtic Alin), voturi împotivă 1 (Pavel Aurel).

Domnul Iacoban Alexandru cere să se consemneze că proiectul nu a fost trecut prin comisia de specialitate.

Domnul Vârtic Alin susține că nu i se pare normal să se plătească o clauză de penalitate pentru neplata în avans, dacă nu plătește până la 31 martie plătește și penalități.

Președintele de ședință supune la vot ordinea de zi, aceasta este adoptată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

1.   Proiect de hotărâre nr. 19 din 02.02.2023 Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – ADIA Ilfov, în vederea aprobarii unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de  alimentare cu apă și de canalizare, aceasta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abţineri 1 (Pavel Aurel).

2.  Proiect de hotărâre nr. 20 din 02.02.2023 Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 111 din 24.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și  indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”, aceasta a fost adoptat cu un număr de 11 voturi pentru, abţineri 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel).

Domnul Iacoban Alexandru solicită informații cu privire la cauzele care au dus la  modificarea anexelor.

Doamna Roxana Cristina Chihai prezintă modificările aduse:

  • introduc în avizul comisiei tehnico economice obligativitatea de a cumpăra 48 de sisteme informatice de cântărire pentru cele 48 mașini de colectare a deșeurilor;
  • modificări nesemnificative asupra tarifului, cu un ban;
  • actualizarea numărului de UAT uri care participă la proiect, acesta s-a mărit;
  • stabilirea cheltuielilor diverse ca fiind neeligibile în proiectul pe care și l-au propus;
  • ajutstări ale studiului de oportunitate, au fost modificate țintele în conformitate cu normele legislative, au trebuit modificate și în proiect;
  • includerea documentului de poziție a categoriilor din investiții care nu sunt finanțate prin  POIM și care au fost puse la dispoziție de UAT prin fonduri publice sau de operatorul de salubritate, inclusiv echipamentul de colectare și transport recipiente.

3.  Proiect de hotărâre nr. 21 din 02.02.2023 Privind însușirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea redevenţei anuale pentru unele spaţii cu destinaţie de cabinete medicale, proprietate publică a Comunei Mogoșoaia în vederea actualizării redevenței, aceasta a fost adoptat cu un număr de 14 voturi pentru, abţineri 1 (Cojocaru Iustin).

Domnul Costel Băiaș solicită informații cu privire la situația câinilor maidanezi.

Doamnul Covaci Florin menționează că deja s-au luat măsuri, au fost ridicați câinii în zonele unde au existat sesizări, a fost ridicat câinele de pe Puțul cu Brad care a fost implicat în mai multe incidente, sunt dosare penale în lucru. În continuare se fac acțiuni în urma sesizărilor.

Domnul Pavel Aurel se adresează doamnei secretar, dacă în cursul lunii decembrie 2022 sau ianuarie 2023, au fost solicitări care trebuiau adresate consilierilor locali, înregistrate pe registratura Primăriei Mogoșoaia.

Secretarul general solicită mai multe informații despre aceste documente, însă nu le primește.

Domnul Costel Băiaș se adresează domnului Pavel Aurel, dacă acesta a primit ceva personal.

Domnul Pavel Aurel menționează să se pună pe ordinea de zi solicitările cetățenilor care sunt adresate Consiliului Local.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

Preşedinte de şedinţă,Secretar General,

Actualizat la:
15 februarie 2023

Sari la conținut