HOTĂRÂREA 23/14.02.2023

HOTĂRÂRE | 23 | din data de 14.02.2023

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local nr. 16/26.01.2023;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 296 alin. (2)din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Mogoșoaia a imobilului identificat cu numărul cadastral 63669, înscris în Cartea Funciară nr. 63669 Mogoșoaia.

Art. 2 Declararea de uz și de interes public local a bunului imobil prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 4 (Pavel Aurel, Iacoban Alexandru Dumitru, Felicia Ienculescu Popovici, Cojocaru Iustin) abţineri 1 (Vârtic Alin), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 februarie 2023

Sari la conținut