PROIECT DE HOTĂRÂRE 25/14.02.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 25 | din data de 14.02.2023

Privind încheierea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia  în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Județului Ilfov – Consiliul Județean din 03.02.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 3484/03.02.2023;

Adresa Colegiului Medicilor Stomatologi Ilfov nr. 14/18.01.2023 înregistrată la Județul Ilfov-Consiliul Județean cu nr. 887/20.01.2023;

Prevederile art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii  nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și e), alin.  (7) lit. b) și alin. (9) precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Județean, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov și Comuna Mogoșoaia, pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”, conform anexei nr. 1 – Protocol de cooperare cadru, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu PRECUP, să semneze Protocoalele de cooperare prevăzute la art. 1, precum și orice alte documente necesare în vederea realizării proiectului.

Inițiator
Primar
Paul Mihai Nicu Precup
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 februarie 2023

Sari la conținut